Zákony a vyhlášky:
  • 85/1978 Sb. - o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
  • 251/2005 Sb. - o inspekci práce
  • 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
  • 21/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
  • 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky
  • 458/2000 Sb. – o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích