Revize hromosvodů:
  1. Výchozí revize – po ukončení nové instalace hromosvodů
  2. Periodická – zjištění a kontrola stavu hromosvodu
  3. Mimořádná - po provedení zásahů do hromosvodů, jako jsou rekonstrukce nebo úpravy

Druh objektu na které je hromosvod Lhůta revize
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2
Ostatní 5
Podle druhu prostoru, ve kterém je umístěna elektroinstalace, a rizika ohrožení osob